Privacybeleid

De principes van bescherming en respect voor uw persoonlijke gegevens op ECOMARKET:

ECOMARKET is een bedrijf dat persoonsgegevens verwerkt en is daarom onderworpen aan de bepalingen van het wettelijk kader van de RGPD in zijn hoedanigheid van verwerking verantwoordelijke. In deze context zetten we ons in om

Geen persoonlijke gegevens versturen als wordt vastgesteld dat de ontvanger onvoldoende bescherming en beveiliging heeft

Informatie beschikbaar te stellen aan onze klanten over elk beroep op onderaannemers of partners die persoonsgegevens zouden kunnen verwerken

Het implementeren van strenge beveiligings- en beschermingsregels om een ​​hoog niveau van beveiliging van persoonlijke gegevens te bieden

Onze klanten zo snel mogelijk waarschuwen bij een datalek of beveiligingsrisico.

Als gebruiker van de diensten van ECOMARKET kunt u uw persoonlijke gegevens wijzigen vanuit uw klantenaccount.

Als u uw klant account wilt verwijderen, kunt u deze actie ook uitvoeren vanaf uw klant account (wees voorzichtig, deze actie is onomkeerbaar; u verliest de toegang tot uw bestelgeschiedenis, uw loyaliteitspunten, uw promotiecodes ... maar u kunt wel een nieuwe account maken).

Het is mogelijk om uw persoonlijke gegevens uit uw klantaccount te exporteren.

Voor elk ander verzoek om toegang tot, verkrijging, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens, nodigen wij u uit om contact op te nemen met onze klantenservice.

Introductie

Deze pagina beschrijft de principes waarmee ECOMARKET verschillende soorten gegevens over haar klanten verzamelt. Op deze pagina worden de verbintenissen beschreven met betrekking tot het beveiligings- en gegevensbeschermingsbeleid van ECOMARKET om uw privacy tot het maximum te respecteren.

Definities

Om een ​​onnauwkeurige interpretatie te voorkomen, volgen hier enkele elementen om de gebruikte termen te begrijpen:

Persoonsgegevens: alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare fysieke persoon wordt beschouwd als "een identificeerbare fysieke persoon", een fysieke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd.

Verwerking: elke bewerking of reeks bewerkingen die al dan niet worden uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde processen en die worden toegepast op gegevens of sets van persoonlijke gegevens (verzameling, opname, verzending, opslag, bewaring, extractie, raadpleging, gebruik, koppeling, segmentering, enz.).

Verantwoordelijke voor gegevensverwerking

Elke verwerking van persoonlijke informatie die aan ECOMARKET wordt meegedeeld, wordt uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van het bedrijf ECOMARKET SRL, ingeschreven in het register van rechtspersonen onder nummer 0749.612.337 (BTW BE 0749.612.337) en met hoofdkantoor in Rue des Garennes 70 te 1170 Brussel.

Hoe verzamelen we jouw gegevens ?

Het verzamelen van uw persoonlijke gegevens (zoals uw naam en contactgegevens) is meestal gebaseerd op uw klantrelatie met ons. Het kan ook voortkomen uit een andere relevante relatie met ons. We verzamelen bijvoorbeeld gegevens wanneer u acties uitvoert op onze diensten: door u te registreren als gebruiker van onze site, door gebruik te maken van de diensten van ECOMARKET of door ons andere informatie te verstrekken.

Wanneer u gebruik maakt van de ECOMARKET-diensten of wanneer u met ons communiceert, bijvoorbeeld door te bellen, uw klantenaccount aan te maken of een e-mail te sturen, worden identificatiegegevens in onze systemen opgeslagen voor het gebruik van de diensten.

Wanneer u de ECOMARKET-websites bezoekt of pagina's daarvan laadt, laat u verschillende soorten anonieme browse gegevens bij ons achter, zoals uw IP-adres en browsegeschiedenis. De werking van de diensten is gebaseerd op het gebruik van cookies.

We kunnen uw telefoontjes naar de klantenservice opnemen zodat we de daadwerkelijke discussie kunnen verifiëren, indien nodig.

We verzamelen ook gegevens van onze potentiële klanten wanneer ze deelnemen aan wedstrijden, sweepstakes of klant evenementen.

Welke gegevens verzamelen we?

Deze gegevens omvatten uw achternaam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, directe marketinginformatie en toestemming, bedrijfs contactinformatie, bedrijfsnaam, door u verstrekte informatie, klantclassificatie-informatie, bestelling, levering, overeenkomst en facturering. Wij slaan op wat aan u kan worden aangesloten.

Gegevens die tijdens communicatie worden gemaakt en verzameld, omvatten informatie over communicerende partijen, tijd van verbinding, routering informatie, protocol voor gegevensoverdracht, verbindingsformaat en lokalisatie-informatie.

Bij het surfen op internet worden «meetgegevens» verzameld met behulp van cookies. Deze gegevens kunnen niet aan een persoon worden gekoppeld.

De klantinformatie die we verzamelen, helpt ons uw winkelervaring op de diensten van ECOMARKET te personaliseren en voortdurend te verbeteren. We gebruiken deze informatie om bestellingen te verwerken, producten en diensten te leveren, betalingen te verwerken en met u te communiceren over uw bestellingen, producten, diensten en aanbiedingen, onze bestanden bij te houden en bij te werken en dus uw accounts bij ons, u inhoud zoals verlanglijstjes en klantrecensies en producten en diensten aanbevelen die voor u interessant kunnen zijn. We gebruiken deze informatie ook om onze winkels en websites te verbeteren, fraude of misbruik op onze website te voorkomen of op te sporen, en om derden in staat te stellen om namens ons technische, logistieke of andere functies te leveren.

Lijst met soorten informatie die we verzamelen:

Informatie die u ons communiceert

We verzamelen en bewaren alle informatie die u ons via onze website of anderszins verstrekt. U kunt ervoor kiezen om bepaalde informatie niet aan ons mee te delen, maar deze beslissing kan niettemin het gebruik van onze diensten beperken. We gebruiken de informatie die u ons verstrekt, in het bijzonder om te reageren op uw verzoeken, om uw toekomstige aankopen te personaliseren, om onze diensten te verbeteren en om met u te communiceren.

Automatisch verzamelde informatie:

Elke keer dat u met ons in contact komt, ontvangen en bewaren wij bepaalde soorten informatie. Net als veel andere websites gebruiken we in het bijzonder "cookies" en verkrijgen we bepaalde soorten informatie wanneer uw browser de ECOMARKET-website bezoekt of advertenties en andere inhoud die door of namens ECOMARKET op andere websites worden weergegeven.

E-mail informatie:

Om het nut en interesse van onze e-mails te optimaliseren, ontvangen we regelmatig bevestiging van e-mails die door ECOMARKET zijn verzonden en die u hebt geopend, als uw computer dit toestaat. Als u geen e-mail van ons wilt ontvangen, kunt u dit eenvoudig aan ons doorgeven in uw account.

Hoe beheren we uw gegevens?

Houd er rekening mee dat het personeel van ECOMARKET, andere groepsmaatschappijen en hun onderaannemers geheimhoudingsplichtig zijn bij het verwerken van gegevens die op u betrekking hebben.

We bewaren de vertrouwelijkheid van de gegevens die op u betrekking hebben en zorgen ervoor dat deze alleen voor vooraf gedefinieerde doeleinden worden gebruikt.

Uw gegevens worden verwerkt met het oog op het produceren en leveren van de overeengekomen communicatie- en andere diensten, het ontwikkelen van de diensten, facturering, om u de best mogelijke en meest uitgebreide service te bieden en u te informeren over onze diensten.

We gebruiken uw gegevens ook voor communicatie met klanten, zoals het versturen van informatie over onze diensten en voor directe marketing doeleinden.

We gebruiken de gegevens ook voor klantprofilering met behulp van facturering, gebruiksbedragen, duur van klantrelatie en externe classificaties. We gebruiken zowel samenvattende gebruiksgegevens als persoonsgebonden gegevens om doelgroepen voor marketing te creëren.

Wij verwerken de gegevens van onze potentiële klanten voor directe marketingdoeleinden.

We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat klantgegevens up-to-date en correct zijn.

We verwijderen verouderde en onnodige gegevens waar mogelijk.

We beschermen alle gegevens u betreffende door middel van persoonlijke taakgebaseerde toegangsrechten en voorkomen toegang van derden tot de gegevens.

Waar sturen we uw gegevens naartoe?

We verstrekken uw gegevens alleen voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving en zoals aangegeven in de bestandsbeschrijving aan autoriteiten en andere telecommunicatiebedrijven.

Als we onderaannemers gebruiken, ondertekenen we met hen een beveiligingsovereenkomst die ook het gebruik van uw gegevens dekt. Wij zijn ook verantwoordelijk voor dit soort behandelingen voor u.

De gegevensbescherming principes van ECOMARKET:

Het doel van dit gegevensbeschermingsbeleid is om de principes en praktijken te beschrijven die we bij ECOMARKET naleven om de bescherming van de privacy, de vertrouwelijkheid van communicatie en de wettelijke bescherming van onze klanten te waarborgen.

ECOMARKET werkt dit beleid regelmatig bij als activiteiten of diensten veranderen of zich ontwikkelen. Daarom raden we u aan om regelmatig de laatste verklaring te raadplegen.

Kernwaarden die belangrijk zijn voor ECOMARKET zijn onder meer vertrouwelijkheid van klantgegevens en communicatie, evenals de bescherming van de privacy van klanten in alle bedrijfsactiviteiten. Bij het omgaan met de persoonlijke gegevens van onze klanten volgen we de Franse wetgeving, de bevelen en instructies van de autoriteiten en goede gegevens verwerkings praktijken.

ECOMARKET implementeert een hoog niveau van gegevensbescherming. Persoonlijke en identificatiegegevens evenals locatiegerelateerde gegevens worden alleen verzameld voor specifieke vooraf gedefinieerde en wettige doeleinden en worden niet verwerkt op een manier die onverenigbaar is met deze doeleinden.

We beschermen de veiligheid van uw persoonlijke informatie terwijl deze wordt verzonden met behulp van Secure Sockets Layer Software (SSL), die de informatie die u invoert versleutelt voordat deze naar ons wordt verzonden.

We behouden fysieke en elektronische beveiligingsmaatregelen en beveiligingsprocedures in verband met het verzamelen, bewaren en het communiceren van persoonlijke klantgegevens. Onze veiligheidsprocedures kunnen ertoe leiden dat we u om een ​​bewijs van uw identiteit vragen voordat we u uw persoonlijke gegevens kunnen verstrekken.

We trainen onze medewerkers voortdurend in de principes van gegevensverwerking en controleren het gebruik van gegevens met passende middelen.

Algemene principes van klantgegevens beheer:

De verwerking van persoonsgegevens moet altijd gerechtvaardigd zijn voor de verrichtingen van ECOMARKET. ECOMARKET heeft het doel van het verzamelen, verwerken en indienen van persoonlijke gegevens in de volgende sectie gedefinieerd:

ECOMARKET verwerkt alleen de klantgegevens die nodig zijn voor haar werking, zoals gedefinieerd voor het gebruiksdoel zoals aangegeven in de beschrijving van het bestand voor het klantenregister. We doen er alles aan om geen gegevens te verwerken die onjuist, onvolledig of verouderd zijn.

De verwerking van klantgegevens is over het algemeen gebaseerd op een relevante relatie, informatie die wordt ontvangen tijdens het gebruik of registreren van een dienst of uw toestemming. We kunnen uw gegevens ook om andere redenen verwerken, bijvoorbeeld op uw verzoek of wanneer dit wettelijk verplicht is. Uw informatie kan worden verwerkt binnen ECOMARKET. We moedigen onze klanten aan om hun contactgegevens regelmatig bij te werken.

We nemen uw gesprekken met onze klantenservice op om een ​​zakelijke transactie te verifiëren, om op uw vragen te reageren en om de kwaliteit van de dienstverlening te bewaken en te ontwikkelen.

Houd er rekening mee dat u als ECOMARKET klant het recht heeft om te controleren welke gegevens over u zijn opgeslagen in onze informatiesystemen, of dat er geen gegevens over u zijn in ons bestand. Ook kunt u het gebruik van uw gegevens weigeren in overeenstemming met de relevante wetgeving. De keuring kan één keer per jaar kosteloos worden uitgevoerd. Het verzoek om gegevensinspectie moet worden gedaan met een document dat is ondertekend tussen ECOMARKET en u.

Verzameling, bewaring, extractie en verwerking van persoonlijke gegevens:

Gegevensregister rechtstreeks verzameld via ECOMARKET-services::

Contact formulier

Verzamelde gegevens: e-mail en bericht

Doelstelling: klantrelatiebeheer

Bewaren van gegevens: Microsoft Exchange-mailbox

Houdbaarheid: niet gespecificeerd

Gegevenstoegang: ECOMARKET-klantenservice

Worden de gegevens opgeslagen of verwerkt buiten de EU: Nee

Klantaccount aanmaken

Verzamelde gegevens: naam, achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, direct marketing informatie en toestemming, bedrijfscontactinformatie, bedrijfsnaam, door uzelf verstrekte informatie, klantclassificatie-informatie, bestelling, levering, overeenkomst en facturering. We slaan op wat met u kan worden verbonden.

Doelstelling: bestelling / opvolging van de bestelling / adres / retouren / creditnota / loyaliteit beheer

Bewaren van gegevens: registratie in de database

Bewaartermijn: Levensduur van de klant / klanten die 2 jaar inactief zijn, worden verwijderd

Toegang tot gegevens: Logistiek (deels, enkel gegevens met betrekking tot de verwerking en verzending van uw bestelling) / Marketingafdeling / Klantenservice

Worden de gegevens opgeslagen of verwerkt buiten de EU: Nee

Automatische registratie voor onze nieuwsbrief

Verzamelde gegevens: e-mail

Doelstelling: marketing-e-mails

Bewaren van gegevens: in database

Bewaartermijn: Levensduur van de klant / klanten die 2 jaar inactief zijn, worden verwijderd

Toegang tot gegevens: de marketingafdeling van ECOMARKET

Worden de gegevens opgeslagen of verwerkt buiten de EU: Nee

Door uw bestelling te plaatsen en daarmee onze algemene verkoopvoorwaarden te accepteren, gaat u automatisch akkoord met het ontvangen van onze e-mails als onderdeel van onze marketingactiviteiten, zolang deze in het algemeen belang zijn van de verantwoordelijke voor de verwerking. U kunt zich natuurlijk op elk moment uitschrijven voor onze nieuwsbrief door op de afmeldlink onderaan de brief te klikken of door contact op te nemen met onze klantenservice.

In overeenstemming met de wet op « informatietechnologie en vrijheid », kunt u uw recht op toegang tot gegevens die op u betrekking hebben uitoefenen en laten corrigeren door contact op te nemen met onze klantenservice.

Register van gegevens die via ECOMARKET-services aan onderaannemers worden verzonden:

GDPR-charter van de serviceprovider: http://www.nosto.com/data-priv...

Facebook

Informatie van de leverancier: https://www.facebook.com/

Locatie van de leverancier: Verenigde Staten

Nagestreefde doel: verbinding met uw klantaccount op de site via uw Facebook-account

Worden de gegevens buiten de EU opgeslagen of verwerkt: Ja

GDPR-charter van de serviceprovider: https://fr-fr.facebook.com/pri...

Google Analytics

Informatie van de leverancier: https://analytics.google.com/a...

Locatie van de leverancier: Verenigde Staten

Nagestreefde doel: Analyse van website verkeer + Remarketing

Worden de gegevens buiten de EU opgeslagen of verwerkt: Ja

GDPR-charter van de serviceprovider: https://privacy.google.com/int...

Google Adwords

Informatie van de leverancier: https://adwords.google.com

Locatie van de leverancier: Verenigde Staten

Nagestreefde doel: adverteren + remarketing

Worden de gegevens buiten de EU opgeslagen of verwerkt: Ja

Charte RGPD du prestataire : https://privacy.google.com/int...

bPost

Informatie van de leverancier: http://www.bpost.be

Locatie van de leverancier: België

Nagestreefde doel: Levering van uw bestellingen in België en over de wereld

Worden de gegevens buiten de EU opgeslagen of verwerkt: Nee

Gegevens verzenden en delen :

ECOMARKET kan uw gegevens alleen aan derden verstrekken in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij verstrekken informatie op verzoek aan autoriteiten, bijvoorbeeld politie- en veiligheidsautoriteiten, maar ook aan andere autoriteiten op grond van de wet.

Informatie over onze klanten is een belangrijk onderdeel van ons bedrijf en ons werk houdt niet in dat we het verhandelen. We delen deze informatie alleen in gevallen die eerder zijn geuit en voor de doeleinden beschreven in dit privacybeleid met ECOMARKET controle en die ofwel onderworpen zijn aan dit privacybeleid of regels toepassen die minstens zo beschermend zijn als die beschreven in dit privacybeleid. Vertrouwelijkheid.

Daarnaast kunnen wij uw gegevens verstrekken aan verwerkers, in welk geval wij ervoor zorgen dat de vertrouwelijkheid van de gegevens gehandhaafd blijft, in dat geval zijn wij ook verantwoordelijk voor het beheer van de gegevens. Als we uw gegevens buiten de EU-regio verwerken, beschermen we uw gegevens door ervoor te zorgen dat de verwerker zorgt voor de juiste verwerking van de gegevens.

Verwerking van identificatie- en locatiegegevens met betrekking tot elektronische communicatie:

ECOMARKET behandelt alle gegevens en berichten die tijdens de communicatie zijn gecreëerd als vertrouwelijk. Onze medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding en een verbod op het gebruik van berichten of andere vertrouwelijke informatie. Wanneer communicatie plaatsvindt via een netwerk, laat het altijd een spoor achter. Deze netwerktraceringen worden inloggegevens genoemd als ze met een persoon kunnen worden verbonden. Netwerktracering wordt bijvoorbeeld gemaakt bij het voeren van telefoongesprekken, het verzenden van e-mail en sms-berichten en het surfen op internet, en kan informatie bevatten over bellers, verbindingsroute of routering, communicatieprotocol, gebruikte gegevensoverdracht, de gebeurtenis en gebruikte terminals of hun locatie

ECOMARKET behandeld de identificatie- en locatiegegevens van de communicatie in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving voor bijvoorbeeld de implementatie en het gebruik van diensten, facturering en technische ontwikkeling en onze marketingactiviteiten. De gegevens kunnen, voor zover nodig, ook worden gebruikt voor het factureren van andere dienstverleners indien nodig.

ECOMARKET kan ook de identificatiegegevens beheren in geval van misbruik, inbreuk op de gegevensbeveiliging en pech reparatie.

In alle bovenstaande situaties verwerken wij identificatie- en locatiegegevens alleen voor zover dit nodig is om een ​​bepaalde specifieke taak uit te voeren.

Gebruik van locatiegegevens :

Een daadwerkelijke volgmethode waarbij een andere persoon de locatie van een andere persoon kan volgen, vereist de toestemming van de persoon die moet worden gelokaliseerd. De klant kan ook mogelijk helemaal niet gelokaliseerd worden als hij geolocatiediensten weigert.

Als we locatiegegevens doorgeven aan locatie serviceproviders, zorgen we er op gepaste wijze voor dat er toestemming is van de te volgen persoon.

Personen die bevoegd zijn om identificatie- en locatiegegevens te beheren:

Alleen specifieke mensen bij ECOMARKET wiens werk toegang tot identificatie- en locatiegegevens vereist, kunnen deze gegevens verwerken.

In de praktijk wordt autorisatie alleen verleend aan personen die taken uitvoeren die verband houden met facturering, onderhoud of ontwikkeling van communicatienetwerken of -diensten, het voorkomen en onderzoeken van misbruik, klantenservice en marketing. Personen met het recht om de gegevens te manipuleren, mogen deze alleen beheren voor zover dit nodig is om individuele taken uit te voeren.

Duur van de verwerking van identificatie- en locatiegegevens en gegevensopslag:

We verwerken identificatie- en locatiegegevens zo lang als nodig is voor facturering, technische ontwikkeling, probleemoplossing, marketing, onderzoek naar misbruik of gegevens beveiligingsdoeleinden. De behandeling vindt echter alleen plaats voor zover vereist door de acties en zonder de vertrouwelijkheid en privacy van een bericht onnodig in gevaar te brengen.

We bewaren de gegevens die nodig zijn voor facturering gedurende minimaal één jaar vanaf de vervaldatum van de factuur en voor een periode van maximaal drie jaar vanaf de vervaldatum van de factuur, tenzij het nodig is om gegevens voor een langere periode te bewaren. Anders worden gegevens opgeslagen voor zover toegestaan ​​en vereist door de relevante wetgeving.

Opvolging van bezoeken aan onze online winkel :

We verzamelen ook gegevens over website bezoeken. Deze gegevens omvatten het IP-adres en de bijbehorende DNS-naam, de organisatie die het IP-adres heeft geregistreerd, de naam en het adres van de bezochte pagina, het tijdstip waarop de pagina werd geladen en het type browser.

Houd er rekening mee dat het IP-adres een identificatie is die nodig is voor de werking van internet en wordt gebruikt om berichten die via internet worden verzonden naar de juiste plaatsen te sturen. Doorgaans is het IP-adres niet verbonden met de persoon die de computer gebruikt, maar kan het wel verbonden zijn met de organisatie die het IP-adres heeft geregistreerd. De IP-adresverbinding kan op verzoek van de autoriteiten tot stand worden gebracht.

Cookies beheer :

Als klant van ECOMARKET kunt u onze site anoniem raadplegen. Zoals de meeste websites gebruiken we echter cookie technologie. Wanneer u onze website bekijkt, stelt de cookie een willekeurig nummer in voor de browser dat zijn identiteit niet aangeeft. Cookies helpen ECOMARKET te bepalen welke delen van haar websites het populairst zijn, waar bezoekers naartoe gaan en hoe lang ze daar blijven. De gegevens worden gebruikt om diensten te implementeren en te ontwikkelen en om gerichte advertenties op websites te plaatsen.

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browserinstellingen te wijzigen. In sommige gevallen kan preventie vertragen of het onmogelijk maken om door de pagina's of de website te navigeren.

Dataveiligheid:

We zorgen voor de beveiliging van de gegevens van onze services met behulp van methoden die evenredig zijn aan de ernst en verfijning van de bedreigingen evenals de kosten.

ECOMARKET zorgt ervoor dat acties die gericht zijn op het voorkomen van inbreuken op de gegevensbeveiliging of het elimineren van verstoringen die de gegevensbeveiliging beïnvloeden worden uitgevoerd. Bovendien gebruiken we alle middelen om ervoor te zorgen dat de vertrouwelijkheid van berichten of de bescherming van de privacy niet onnodig in gevaar wordt gebracht bij het uitvoeren van de bovenstaande acties.

We verstrekken informatie over de gegevensbeveiliging acties van onze diensten en andere gegevensbeveiliging kwesties via geschikte kanalen, zoals onze website of nieuwsbrieven van klanten.

Om inbreuken op de gegevensbeveiliging te voorkomen en verstoring van de gegevensbeveiliging te voorkomen, kunnen we onder andere de ontvangst van e-mailberichten vermijden, virussen en andere malware uit berichten verwijderen en andere vergelijkbare technische maatregelen nemen binnen de gespecificeerde toegestane en vereiste limieten in de desbetreffende wetgeving.

We gebruiken fysieke, administratieve en technische beschermingsmaatregelen om de berichten en identificatiegegevens die via het communicatienetwerk worden verzonden, geheim te houden. Deze acties verkleinen het risico dat gegevens over u worden bekendgemaakt aan derden en voorkomen misbruik of andere ongeoorloofde toegang. Sommige van onze services gebruiken ook gestandaardiseerde versleutelingsmethoden.

Houd er rekening mee dat u als gebruiker van de ECOMARKET-services ook de meest geschikte methoden moet gebruiken om uw eigen gegevensbeveiliging te waarborgen. We raden u aan om onze diensten en uw terminals met zorg op te slaan en te gebruiken en het gebruik ervan te controleren, bijvoorbeeld door gebruik te maken van veilige codes en unieke wachtwoorden, en om voldoende antivirus- en firewall diensten te gebruiken en deze zo te houden als het bijgewerkte besturingssysteem.

Klantcommunicatie en direct marketing:

ECOMARKET stuurt klanten berichten over haar producten en diensten naar haar klanten.

ECOMARKET stuurt ook direct-marketingberichten (het begrip legitiem belang) in elektronische vorm naar alle klanten die op de website zijn geregistreerd. U hebt het recht om ECOMARKET te verbieden direct marketingberichten te verzenden. U kunt marketing verbieden door de instructies in het direct marketingbericht (afmelding link) te volgen, via uw klantenaccount of door contact op te nemen met onze klantenservice.